Login: Hasło: SMS już od 11 groszy!
Menu


Dla zdecydowanych
Regulamin świadczenia usług w ramach systemu kampanieSMS.pl
Definicje:

Usługodawca - firma 4proweb.net.
Usługobiorca - osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z systemów Usługodawcy.
Konto - stworzony przez system profil Usługobiorcy, zawierający podane przez Usługobiorcę dane.
Usługi - wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców.
System - system umożliwiający świadczenie usług opartych na technologiach mobilnych i Internecie.
SMS - krótka wiadomość tekstowa przesyłana za pomocą sieci telefonii komórkowej.
Regulamin - niniejszy Regulamin.
 • Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa:
   • prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców,
   • zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług.
  2. Usługodawca udostępnia usługobiorcom niniejszy regulamin na stronie kampaniesms.pl/regulamin.html
  3. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
  4. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usług Usługodawcy.

 • Rejestracja
  1. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia usług przez Usługodawcę jest prawidłowe wypełnienie przez Usługobiorcę formularza rejestracyjnego.
  2. Usługobiorca wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:
   • podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
   • uiści opłatę za Usługę na warunkach przewidzianych w Regulaminie,
   • jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w imieniu własnym lub podmiotu, który reprezentuje,
   • zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

 • Konto
  1. Usługodawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego utworzy dla Usługobiorcy w ramach systemu unikalne konto.
  2. Usługobiorca uzyskuje dostęp do konta za pomocą unikalnego loginu i hasła dostępu. Usługobiorca obowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej loginu lub hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.

 • Warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę
  1. Usługodawca nie jest operatorem telekomunikacyjnym, a jedynie udostępnia system umożliwiający komunikację z operatorami telefonii komórkowej.
  2. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia wybranych przez Usługobiorcę Usług nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu utworzenia konta.
  3. Usługodawca zobowiązuje się do aktywowania pakietu zakupionego przez Usługobiorcę nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty za pakiet SMSów na koncie.
  4. Usługodawca zobowiązuje się do umożliwienia zrealizowania wysyłki przez Usługobiorcę nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty za wysyłkę na koncie.

 • Prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców
  1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
   • krótkotrwałego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Systemu. W takim wypadku Usługodawca poinformuje Usługobiorców na stronie www.kampaniesms.pl ze stosownym wyprzedzeniem o przerwie w świadczeniu Usług,
   • wysyłania na konta Usługobiorców komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem usług oraz informacji o ofertach Usługodawcy.
  3. Dane Usługobiorców mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania lub zamieszczania treści reklamowych i promocyjnych.
  4. Zabrania sie korzystania z serwisu w sposób niezgodny z polskim i europejskim prawem.
  5. Zabrania sie wysyłania treści obraźliwych, wulgarnych, sprzecznych z dobrymi obyczajami, naruszających dobra osobiste osób trzecich, uzasadnione interesy Usługodawcy lub niezgodnych z prawem Państwa, do którego SMS jest dostarczany.
  6. Zabrania sie podszywania pod nazwy nadawcy mogące wprowadzać w błąd oraz do których nie ma sie prawa użytku lub numery osób, które nie wyraziły zgody na wykorzystywanie ich numeru telefonu w wysyłanych wiadomościach.
  7. Zabrania sie wykorzystywania serwisu do zapełniania skrzynki odbiorcy (wysłanie w ciągu 1 dnia ponad 10 wiadomości pod 1 numer telefonu, maksymalnie 1 wiadomość SMS na jedną godzinę). Mimo wszystko każdy przypadek Usługodawca rozpatruje indywidualnie.
  8. Usługodawca może zaprzestać świadczenia usług w dowolnym momencie w przypadku nie przestrzegania przez Usługobiorcę postanowień niniejszego regulaminu
  9. Usługodawca dołoży wszelkich starań celem zapewnienia poprawnego działania Usług jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty wnikające z nieprawidłowego działania lub przerwy w działaniu Usług.

 • Warunki płatności
  1. Płatność odbywa sie na zasadzie przedpłaty, czyli wcześniejszej zapłaty za określoną ilość smsów, które później mogą zostać wykorzystane w serwisie kampanieSMS.pl.
  2. Przed każdą wysyłką należy uiścić za nią opłatę. Możliwa jest wpłata za większą ilość wysyłek.
  3. Płatności można dokonywać poprzez wpłatę na konto serwisu kampanieSMS.pl po wcześniejszym wygenerowaniu faktury pro-forma.
  4. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Usługodawcy, Usługodawca wystawi fakturę VAT z datą otrzymania potwierdzenia wpłaty (data sprzedaży).

 • Odpowiedzialność
  1. Usługodawca i Usługobiorca obowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu chyba, że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności. Obowiązek naprawienia przez Usługodawcę szkody nie obejmuje utraconych przez Usługobiorcę korzyści.
  2. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
  3. Usługodawca, który uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego Usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.
  4. Usługodawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za:
   • jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Usługobiorców z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
   • utratę przez Usługobiorcę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, itd.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich),
   • szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, itp.),
   • podania przez Usługobiorców nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta,
   • nie przestrzegania przez Usługobiorców warunków Regulaminu.

 • Postępowanie reklamacyjne
  1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.
  2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
  3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
   • oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, nazwę firmy, adres, adres poczty elektronicznej)
   • przedmiot reklamacji,
   • okoliczności uzasadniające reklamację.
  4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
  5. Reklamacje należy składać na adres e-mail: reklamacje(at)kampaniesms(dot)pl
  6. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania od Usługobiorcy. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.

 • Zawarcie i rozwiązanie umowy
  1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Usługodawcę należności za daną Usługę w pełnej wysokości.
  2. Umowa o świadczenie Usług ulega rozwiązaniu z chwilą wykorzystania przez Usługobiorcę wszystkich SMSów z pakietu, który wykupił.
  3. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług i zaprzestać ich świadczenia bez obowiązku zwrotu całości lub części pozostałej do wykorzystania opłaty w następujących przypadkach:
   • naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu,
   • wykorzystywania przez Usługobiorcę Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem, w szczególności przesyłania przez Usługobiorcę nie zamówionych informacji handlowych (spam).

 • Postanowienia końcowe
  1. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem umieszczenia zmienionego Regulaminu na witrynie WWW Usługodawcy (kampaniesms.pl/regulamin.html).
  2. Wszelkie spory wynikłe na gruncie Regulaminu rozpoznawał będzie Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
  3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.


Ostatnia modyfikacja regulaminu: 19 listopada 2008 roku.
copyright © KampanieSMS.pl

Kampanie SMS | Kampania SMS | Mailing SMS | Marketing SMS | Rozsyłka SMS
porównywarka ofert grupowych elektroniczny dziennik przedszkola dziennik elektroniczny marketing sms proweb